Nazwa usługi: Działalność Gospodarcza CEIDG
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
   
Podstawa prawna: Inne
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r. poz. 647 )
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646 ze zmianami)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wypełniony wniosek CEIDG-1, który służy jednocześnie do zgłaszania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, zmian we wpisie do CEIDG, informację o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć w następujący sposób: - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie - osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany, - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy, - bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy, -pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG), - przesłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.
  • 2. Do wglądu dowód osobisty składającego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.
   
Opłaty: Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat
   
Czas realizacji: Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647)  - Organ gminy przekształca wniosek sporządzony w postaci papierowej, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, nie później niż dnia następnego roboczego, po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeśli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 10 ust. 6 ustawy o CEIDGPIP).
   
Tryb odwoławczy: Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o wpis do CEIDG a także ich archiwizacja dokonywana przez organ gminy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji  rządowej. Są to czynności materialno-techniczne, od których nie przysługuje odwołanie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1271