Nazwa usługi: Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep i catering) zobowiązani są raz w roku do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 proc. rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.
Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 proc. całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyny może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
   
Podstawa prawna: Inne
Art. 18  i art. 11 ¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
   
Opłaty: oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - nie podlega opłacie.
Opłata podstawowa roczna za:
a. zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
b. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
c. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:
a. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
b. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
c. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)
   
Tryb odwoławczy: Tryb odwoławczy nie występuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 540