Nazwa usługi: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
- Art. 18 ust. 1
- Art. 18 ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  • Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione
  • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu należy także dołączyć: - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu, - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez, - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
  • Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie
   
Opłaty: Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł
   
Czas realizacji: do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 674