Lista spraw

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające o...

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

wyników