Alfabetyczna lista usług

D

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziały...

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Działalność Gospodarcza CEIDG

I

Informacja w sprawie opłaty za dzierżawę

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

wyników