Alfabetyczna lista usług

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczenia o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

wyników